Tag: Newton Aycliffe

Hitachi celebrates 5th Anniversary of train factory in Newton Aycliffe

Hitachi celebrates 5th Anniversary of train factory in Newton Aycliffe

Michael Holden avatar Michael Holden